علی کاهدی

رئیس جامعه مجازی کشور
حیطه مسئولیت : بین المللی