درباره ما

جامعه مجازی کسب و کار:   سریع ترین راه برای بهبود وضعیت کنونی اقتصادی استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود می باشد زیرا برای بوجود آوردن آنها نیاز به صرف زمان و هزینه نیست و حتی در بسیاری از مواقع برای بوجود آمدن این فرصت ها هزینه، تلاش و انرژی های زیادی بکار رفته و عدم استفاده مناسب از آنها به بقای کسب و کارهای موجود آسیب وارد می کند و حتی ممکن است بجای تولید و خلق ثروت، صاحبان این فرصت ها به صف صاحبان کسب و کارهای نیازمند به حمایت های جدی تر اضافه شوند؛ لذا از طرق زیر میتوان به این مهم دست یافت:
  1.  در دسترس قرار دادن فرصت های اقتصادی برای جامعه

  2.  شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی موجود جامعه برای مردم

  3.  شناسایی همخوانی ها و ظرفیت های مکمل

  4.  معرفی فرصت های اقتصادی به پتانسیل های موجود اقتصادی جهت فعال شدن ظرفیت ها و استفاده مردم از آنها

  5.  برنامه ریزی، سازماندهی و اجرایی کردن طرح های مردمی و هم افزابرای آشنایی با مدیران مجموعه فرصت رسان از لینک زیر استفاده نمایید.معرفی ساختار مدیران، تیم اجرایی و مشاوران